സെന്റ് ലൂസിയ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പദ്ധതികളുടെ പൗരത്വം

സെന്റ് ലൂസിയ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പദ്ധതികളുടെ പൗരത്വം

നിക്ഷേപ പദ്ധതിയിലൂടെ പൗരത്വത്തിനായി അംഗീകരിച്ച പട്ടികയിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് മന്ത്രിമാരുടെ മന്ത്രിസഭ പരിഗണിക്കും. അംഗീകൃത റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്ടുകൾ രണ്ട് വിശാലമായ വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു:

  1. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ബ്രാൻഡഡ് ഹോട്ടലുകളും റിസോർട്ടുകളും
  2. ഹൈ-എൻഡ് ബോട്ടിക് പ്രോപ്പർട്ടികൾ

അംഗീകാരം ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, നിക്ഷേപത്തിലൂടെ പൗരത്വത്തിനായി അപേക്ഷകരിൽ നിന്ന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ലഭ്യമാകും.

സെന്റ് ലൂസിയ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പദ്ധതികളുടെ പൗരത്വം

അംഗീകൃത റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്റ്റിലെ നിക്ഷേപത്തിനായി അപേക്ഷകൻ ഒരു ബൈൻഡിംഗ് വാങ്ങൽ, വിൽപ്പന കരാർ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സമ്മതിച്ച വാങ്ങൽ വിലയ്ക്ക് തുല്യമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ, ഡവലപ്പർ സംയുക്തമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അംഗീകൃത മാറ്റാനാവാത്ത എസ്‌ക്രോ അക്കൗണ്ടിലും സെന്റ് ലൂസിയയിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് യൂണിറ്റിന്റെ പൗരത്വത്തിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നു.

ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്റ്റിലെ നിക്ഷേപം വഴി പൗരത്വത്തിനായി ഒരു അപേക്ഷ അംഗീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന മിനിമം നിക്ഷേപം ആവശ്യമാണ്:

  • പ്രധാന അപേക്ഷകൻ: യുഎസ് $ 300,000